banner to be
terug naar e-spots.nl
welkom op 0543.e-spots.nl
 
  

Categorieën:

      HOME
Algemene voorwaarden www.e-spots.nlLEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN e-spots.nl. GEBRUIK VAN e-spots.nl BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN e-spots.nl ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN REGELMATIG AANGEPAST AAN DE ACTUALITEIT. HET IS RAADZAAM DEZE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK TE LEZEN.

Deze algemene voorwaarden zijn een specifieke uitbreiding op de algemene voorwaarden van e-Spots.

e-spots.nl is een officiele website van e-Spots en als zodanig een rechtsgeldig onderdeel van e-Spots

Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

e-Spots : e-Spots, de eigenaar en exploitant van de website van e-spots.nl en of espots.nl

Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, of die van de diensten van e-spots.nl gebruik maakt. Dit kunnen personen zijn die een advertentie plaatsen of een pagina van e-spots.nl beheren.

Banner: Een banner is een reclameboodschap die in opdracht van de Opdrachtgever of door e-Spots op de website www.e-spots.nl of op een van haar dochters geplaatst wordt. Een banner is volgens de definities van deze voorwaarden geen advertentie. Overeenkomst : de overeenkomst tussen Opdrachtgever en e-Spots, op basis waarvan Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Site : de door e-spots.nl op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site www.e-spots.nl en haar partnersites. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, alsmede derhalve voor de conformiteit van het desbetreffende product.

Diensten : een door e-spots.nl aangeboden dienst, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie op de site het plaatsen van bedrijfsinformatie en diverse arbeidsmarktgerelateerde uitingen op de internetsite. e-spots.nl stelt de kopers en verkopers in staat om tot elkaar komen, maar is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de partijen koper en verkoper welke gebruik hebben gemaakt van de site.

Overmacht
Bij alle situaties van overmacht is e-Spots ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van e-Spots onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door e-Spots jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van e-Spots kan worden verlangd. e-Spots moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van e-Spots voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan e-Spots. e-Spots is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning door de Opdrachtgever worden gecontroleerd op eventuele fouten. De Opdrachtgever vrijwaart e-Spots voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Opdrachtgever opgegeven advertenties.

De aansprakelijkheid van e-Spots voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. e-Spots aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de internetsite en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart e-Spots voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de internetsite heeft geplaatst.

Weigering van advertenties
e-Spots is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van e-Spots geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Bovendien behoudt e-Spots zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op e-spots.nl worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

e-Spots is gerechtigd zonder opgave van reden advertenties te verwijderen van de site in onder andere de volgende gevallen:

De advertenties en/of producten zijn in een onjuiste rubriek geplaatst. De producten, diensten en/of prijzen in de advertenties zijn op een verkeerde dan wel onvolledige wijze beschreven. De betreffende producten, diensten en/of advertenties maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden en de eventuele schade die kan ontstaan aan de eigendommen van derden. Wanneer de advertenties, diensten en/of producten, discriminerende uitingen, porno van elk soort op een publieke site, vuurwapens of daaraan gerelateerd producten of anderszins onrechtmatige zaken bevatten, aanstootgevend zijn en/of het vermoeden van gestolen goederen betreft. Verwijdering c.q. wijziging van een advertentie zijdens e-Spots laat de aansprakelijkheid van Opdrachtgever onverlet. De betalingen van de advertenties conform artikel "Vergoedingen" uitblijven.

Tarieven en prijzen
Particuliere markt: Voor de plaatsing van een advertentie op de site is Opdrachtgever is aan e-Spots een bedrag verschuldigd dat aangegeven staat op bepaalde onderdelen van de website (incl. BTW) Dit geldt in de volgende gevallen:

De advertentie wordt geplaatst in één of meerdere betaalde rubrieken en of er wordt gebruik gemaakt van betaalde onderdelen.

Voor zakelijke adverteerders kunnen afwijkende tarieven gelden.

Vergoedingen
- e-Spots. is gerechtigd vooruitbetaling van verschuldigde vergoedingen te verlangen. - Alle vergoedingen die de opdrachtgever aan e-Spots verschuldigd is, zullen worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen. - Indien e-Spots in haar publieke uitingen haalbare verdiensten verkondigt met een van haar diensten, dan kan daar nooit enige aanspraak op worden gemaakt. Het gaat hierbij om indicaties; garanties worden daaromtrent niet gegeven.

Facturering en betaling van adverteerders en dochterpagina beheerders
- De Opdrachtgever heeft doorlopend toegang tot een online resultatenoverzicht op de website. De aktuele marketingbudgetten per land en website staan ook beschreven op de website. e-Spots behoudt zich het recht voor deze budgetten naar boven of beneden bij te stellen. Bij bedragen hoger dan € 50 stuurt e-Spots een creditfactuur per email naar de Contractant. Betaling geschiedt onder voorbehoud in de eerste week na afloop van de opvolgende maand. - Indien e-Spots om welke reden dan ook te laat of geheel niet door haar telecom provider wordt uitbetaald, is e-Spots gerechtigd om betaling aan Contractant ook op te schorten voor gelijke duur, danwel zich te onthouden van uitbetaling. Echter, wordt e-Spots geheel of gedeeltelijk door haar telecom provider uitbetaald over betreffende periode, dan zal e-Spots zichzelf verplichten de Contractant voor het gelijke deel uit te betalen. - Indien Opdrachtgever de regelgeving van e-Spots betreffende een van haar diensten niet naleeft, behoudt e-Spots zich het recht voor om van uitbetaling af te zien. - e-Spots brengt eventuele door de Contractant verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening. De betaling zal plaatsvinden op de door e-Spots aangegeven bank- of girorekening en op de door e-Spots aangegeven wijze. Er zal een betalingstermijn gelden van 30 dagen na verzending van de factuur. - Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, zal e-Spots een herinnering sturen met een nadere termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is de Contractant zonder nadere ingebreke stelling in verzuim

Financiele garanties
- Indien op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft e-Spots het recht aan (aanvullende) zekerstelling te vragen. De Opdrachtgever zal aan een dergelijk verzoek binnen een door e-Spots gestelde termijn voldoen.

Buitengebruikstelling
- e-Spots behoudt zich het recht voor de advertentie of beheerder buiten gebruik te stellen, indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst jegens niet nakomt. - Tot wederingebruikstelling van de diensten van e-spots.nl zal weer worden overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door e-Spots gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Wijziging voorwaarden, tarieven en dienstverlening
e-Spots is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst en de technische eigenschappen van e-Spots.nl alsmede de tarieven te wijzigen.

Aanbieding en (contract) overeenkomst
Alle aanbiedingen van aan e-Spots zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. aan e-Spots is gerechtigd om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren.

Betaling
Particuliere en zakelijke markt, bij opgave via de website: Na de bevestiging door e-spots.nl zal de advertentie worden geplaatst en dient de Opdrachtgever waar nodig het verschuldigde bedrag direct te betalen op de aangegeven wijze. De Opdrachtgever is verplicht alles te doen om de betalingsverplichtingen jegens e-spots.nl na te komen. Voor de afhandeling van de betaling wordt gebruik gemaakt van de diensten van Donatieknop. De betaling van de Opdrachtgever aan Donatieknop levert een bevrijdende betaling jegens e-Spots op.

Geen of niet tijdige betaling
Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.

Beëindiging
e-Spots is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. e-Spots zal wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij e-Spots ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die e-Spots voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Onderhoud
e-Spots mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van e-spots.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens e-Spots ontstaat.

Toepasselijk recht en geschillen
De overeenkomst tussen e-Spots en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen die tussen e-Spots en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar e-Spots onder valt.

Persoonsgegevens
e-Spots legt de persoonsgegevens, die u invult voor het gebruikmaken van de e-mail service van e-spots.nl in haar database vast. Voor het goed functioneren van de site verzamelt e-Spots informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan e-Sign B.V. onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van e-Spots wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Omdat de medewerkers van e-Spots ieders privacy respecteren, zullen de gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van e-spots.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (Met uitzondering van officieel erkende rechtshandhavers). U machtigt e-Spots uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van e-Spots rede toe is. e-spots.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. e-spots.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Donatieknop, dan valt u onder de privacyregels van de desbetreffende dienstverlener. e-Spots heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien de Opdrachtgever niet wenst dat e-Spots het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van onze site e-spots.nl.

Intellectuele Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij e-Spots of haar licentiegevers. Inhoudelijk bepaalt e-Spots welke rubrieken verplicht worden weergegeven en is bevoegd veranderingen binnen haar eigen concept door te voeren.

Spam/harvesten
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: - een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; - een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; - e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van e-spots.nl te verzamelen om welke reden dan ook. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis.

e-Spots behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van e-Spots om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

e-Spots zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door e-Spots zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever e-Spots onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan e-Spots.

Publicatierecht
e-Spots is gerechtigd om - zolang de advertentie niet van e-spots.nl is verwijderd - de inhoud te publiceren binnen het tot haar beschikking staande netwerk van (partner) sites. Indien de Opdrachtgever zich hier niet mee kan verenigen, zal de advertentie door de Opdrachtgever moeten worden verwijderd. Indien de Opdrachtgever niet wenst dat e-Spots het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van onze site e-spots.nl

Bedrijfsgegevens
Contact met de bedrijven/werkgevers wiens contactinformatie op e-spots.nl staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de advertenties en zich te presenteren als tegenpartij. Communicatie met of acquisitie bij deze bedrijven naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Contractsovername
De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de wederpartij of in haar naam worden gesloten met e-Spots, mogen niet (ook niet gedeeltelijk) zonder schriftelijke toestemming of tenzij anders door e-Spots is bepaalt, worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

Aanvullende voorwaarden
Tevens zijn de overige algemene voorwaarden genoemd via de link http://www.e-sign.nl/algvoorwaarden.php van toepassing.

Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. e-Spots zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


e-Spot zoeken...
Zoeken in:

Gratis e-Spot plaatsen...
uw email  

e-Spot bewerken...

  
  

Gratis e-mailmarketing:
Overzicht e-Spots:
 
© e-Sign 2004 | algemene voorwaarden | meld misbruik | meedoen? | veelgestelde vragen | email ons
test